គន្លឹះ 5 យ៉ាងដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិត អោយទទួលបានភាពជោគជ័យ

គន្លឹះ 5 យ៉ាងដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិត អោយទទួលបានភាពជោគជ័យ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានជោគជ័យបន្ថែមទៀត នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនោះ សូមមើលផ្នត់គំនិតអភិវឌ្ឍ 5 យ៉ាងខាងក្រោម ដែលអាចជួយលោកអ្នក ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ៖ -រៀនគិតរឿងធំៗ -ធ្វើការសម្រេចចិត្តចេញពីទស្សនៈនៃខ្លួនអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃអនាគត -ផ្តើមធ្វើរឿងតូចៗដែលមានតម្លៃដើម្បីឆ្ពោះទៅសំរេចគោលដៅធំ -ចាប់អនុវត្តបើទោះជានៅពេលដែលអ្នកកំពុងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចក៍ដោយ -កំណត់គោលដៅដែលស្របទៅនឹងអាទិភាពរបស់អ្នក