រៀនតែមួយវគ្គនេះដឹងតែគ្រប់ទឹកម៉ងសម្រាប់អ្នកចង់រកស៊ីខាងដីធ្លី

រៀនតែមួយវគ្គនេះដឹងតែគ្រប់ទឹកម៉ងសម្រាប់អ្នកចង់រកស៊ីខាងដីធ្លី៖អត្ថប្រយោជន៍ 1-ចេះរបៀបមើលដី 2-យុទ្ធសាស្រ្តប្រើលុយពី3ម៉ឺនដុល្លារអោយទៅជា1លានដុល្លារក្នុងរយះពេល3ឆ្នាំ 3-របៀបបង្វឹលដើមទុននិងការគ្រប់គ្រងចរន្តសាច់ប្រាក់ក្នុងវិស័យដីធ្លី 4-របៀបខ្ចីលុយធនាគារឲ្យបានលើសពីមួលលានដុល្លារ 5-ឪកាសក្លាយជាអ្នកជំនួញដីធ្លីដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ក្នុងរយះពេល១០ថ្ងៃ 6-ក្លាយជាអ្នកលក់ដ៏ពូកែម្នាក់ 7-យកឈ្នះការបរាជ័យឬការជាប់គាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យដីធ្លី 8-សិក្សាពីក្បូនបញ្ចៀសហានីភ័យក្នុងការវិនិយោគដីធ្លី 9-របៀបទិញដីដោយប្រើលុយអ្នកវិនិយោគឬលុយធនាគារ 10ក្បូនទិញដីស្អុយក្នុងតម្លៃថោកយកមកលាបប្រេងផាត់ម្សៅលក់ចេញវិញក្នុងតម្លៃថ្លៃ 11-ក្បូនចរចាទិញដី២០ទៅ៣០លានដុលា្លរដោយប្រើលុយតិចតួច 12-ឈប់ពុះដីឡូត៍លក់ ឈប់លក់ដីឡូត៍ 13-ឪកាសក្លាយជាម្ចាស់រីស៊តជាមួយដើមទុនតិចតូច រក្សាសិទ្ធិដោយស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាលនៃភាពជោគជ័យSuccessAcacedmy